من نه آنم که زبونی کشم از چرخ وفلک *** چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد